Poniższe warunki regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.ialegre.com (zwanej dalej stroną lub stroną internetową), za którą odpowiada INDUSTRIAS ALEGRE, SA. Wyrażenie "strona internetowa" obejmuje, ale nie wyklucza, zawartych na niej tekstów, grafik, obrazów, animacji, utworów muzycznych, filmów wideo, dźwięków, rysunków, fotografii itp. oraz ogólnie wszystkich wytworów wyrażonych za pomocą jakichkolwiek środków lub nośników, materialnych lub niematerialnych, obecnie znanych lub które zostaną wynalezione w przyszłości, niezależnie od tego, czy stanowią one przedmiot własności intelektualnej zgodnie ze zrewidowanym tekstem ustawy o własności intelektualnej lub przyszłymi regulacjami, które mogą ją zastąpić.

Dostęp do strony oznacza, że odwiedzający nabywa szereg praw i obowiązków w celu zagwarantowania właściwego korzystania z usług i treści znajdujących się na niej, które INDUSTRIAS ALEGRE, SA udostępnia użytkownikowi bezpłatnie, chyba że szczególne warunki regulujące konkretną usługę lub treść dostępną za pośrednictwem strony internetowej przewidują, że użytkownik musi zapłacić kwotę pieniężną za użytkowanie i korzystanie z nich.

Odwiedzający jest świadomy, że dostęp i korzystanie z usług i zawartości strony odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność.

Status użytkownika uzyskuje się poprzez wejście na stronę internetową. Użytkownik będzie korzystał z usług i treści wyłącznie do celów prywatnych i/lub ze względu na swój status klienta INDUSTRIAS ALEGRE, SA, z wyłączeniem jakiejkolwiek formy późniejszego korzystania z nich dla zysku lub zgłaszania jakichkolwiek korzyści, bezpośrednich lub pośrednich. .

INDUSTRIAS ALEGRE, SA informuje użytkownika o następujących ogólnych warunkach użytkowania, które są przez niego wyraźnie i w pełni akceptowane przez sam fakt wejścia na stronę internetową i/lub przeglądania treści lub korzystania z usług zawartych na stronie internetowej.

Jeżeli niniejsze ogólne warunki zostaną w całości lub w części zastąpione innymi, nowe warunki ogólne uznaje się za przyjęte w taki sam sposób, jak te określone. Mimo wszystko użytkownik serwisu musi okresowo uzyskiwać dostęp do niniejszych ogólnych warunków, aby poznać kolejne wersje, które są tutaj zawarte, chociaż zaleca się, aby użytkownik miał do nich dostęp za każdym razem, gdy zamierza uzyskać dostęp lub skorzystać z usług i treści serwisu.

W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje niniejszych ogólnych warunków lub, w stosownych przypadkach, szczególnych warunków, które regulują korzystanie z określonych usług i/lub treści przeznaczonych dla użytkowników strony internetowej i które określa wspomniany podmiot, użytkownik musi zrezygnować z dostępu do strony internetowej.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA może ustanowić Szczególne Warunki korzystania z określonych treści i usług, które muszą być znane i zaakceptowane przez użytkownika przed ich użyciem, zgodnie z warunkami określonymi we wspomnianych Szczegółowych Warunkach.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec niepożądanym działaniom w jego systemie informatycznym, plikach i sprzęcie komputerowym wykorzystywanym do dostępu do Internetu, a w szczególności do strony internetowej, mając świadomość, że Internet nie jest całkowicie bezpieczny.

Przedmiot

Poprzez wejście na stronę, użytkownik może korzystać z różnych treści i usług, które będą oferowane przez INDUSTRIAS ALEGRE, SA lub, w stosownych przypadkach, przez dostawców zewnętrznych na warunkach, które są dla nich określone. Ogólnie rzecz biorąc, usługi i treści oferowane za pośrednictwem strony internetowej będą dostępne w języku hiszpańskim, bez naruszenia zdolności

INDUSTRIAS ALEGRE, SA do oferowania dostępu do nich w innych językach urzędowych Unii Europejskiej.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA może jednostronnie i bez uprzedzenia modyfikować postanowienia, konfigurację, zawartość i usługi strony internetowej, jak również warunki korzystania z niej i dostępu do świadczonych usług, bez naruszenia postanowień szczegółowych warunków regulujących korzystanie z poszczególnych usług i/lub treści przeznaczonych dla klientów INDUSTRIAS ALEGRE, SA i/lub użytkowników strony internetowej.

Koszty połączeń telefonicznych lub innego rodzaju opłat za połączenie w celu uzyskania dostępu do strony internetowej ponosi wyłącznie użytkownik. Aby użytkownik mógł korzystać ze strony internetowej www.ialegre.com wystarczy, że spełni następujące warunki techniczne:

Przeglądarka: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Chrome, Mozilla Firefox lub Safari.

Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik będzie mógł:

Uzyskać bezpłatny dostęp bez konieczności wcześniejszej autoryzacji do treści i usług strony internetowej dostępnych bez ograniczeń, bez naruszania specyficznych warunków technicznych lub konieczności wcześniejszej rejestracji w odniesieniu do specyficznych usług i treści przeznaczonych dla klientów INDUSTRIAS ALEGRE, SA, jak określono w niniejszych ogólnych warunkach lub w specyficznych warunkach wspomnianych usług.

Korzystać z usług i treści dostępnych wyłącznie do użytku prywatnego, bez naruszania postanowień szczególnych warunków regulujących korzystanie z poszczególnych usług i/lub treści przeznaczonych dla klientów INDUSTRIAS ALEGRE, SA.

Użytkownik może pobrać jedną kopię strony do przeglądania w trybie „off-line” dla celów osobistych, niekomercyjnych.

Korzystać z witryny w sposób prawidłowy i zgodny z wymogami serwisu, prawem, moralnością, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Zakazy

W żadnym wypadku użytkownik nie może:

Korzystać z usług i zawartości strony w celach nielegalnych, naruszających prawa i wolności osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób zniszczyć, uszkodzić lub utrudnić dostęp do niej, ze szkodą dla INDUSTRIAS ALEGRE, SA lub osób trzecich.

Wykorzystywać usług, w całości lub w części, do promowania, sprzedaży, zawierania umów, rozpowszechniania materiałów reklamowych lub informacji własnych lub osób trzecich bez uprzedniej zgody INDUSTRIAS ALEGRE, SA. Umieszczać informacji na stronie internetowej lub wykorzystywać istniejące w niej usługi w celu bezpośredniego lub pośredniego pogwałcania praw, a w szczególności praw podstawowych i swobód publicznych innych użytkowników serwisu internetowego lub INDUSTRIAS ALEGRE, SA.; które nawołują lub propagują popełnianie czynów przestępczych, ksenofobicznych, terrorystycznych lub poniżających ze względu na wiek, płeć, religię lub przekonania; lub o charakterze pornograficznym, wulgarnym lub agresywnym, lub naruszających prawo, moralność lub dobre obyczaje. Na potrzeby tych założeń pod pojęciem informacji rozumie się między innymi: teksty, grafikę, obrazy, zdjęcia, filmy, dźwięki, rysunki, fotografie, dane, notatki itp.

Umieszczać na swoich prywatnych lub komercyjnych stronach internetowych hiperłączy, które przekierowują do niniejszej strony, a które nie są ograniczone tylko i wyłącznie do strony głównej niniejszej witryny.

Korzystać z usług i treści oferowanych za pośrednictwem strony w sposób sprzeczny z ogólnymi warunkami użytkowania i/lub szczególnymi warunkami regulującymi korzystanie z określonej usługi i/lub treści oraz ze szkodą lub naruszeniem praw pozostałych użytkowników.

Wykonywać jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do strony użytkownikom, jak również umieszczać hiperłączy do usług i treści oferowanych przez INDUSTRIAS ALEGRE, SA lub osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej.

Korzystać ze strony internetowej jako środka dostępu do Internetu w celu popełnienia czynów zabronionych lub sprzecznych z obowiązującym prawem, moralnością, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Używać wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, kodów, oprogramowania, programów komputerowych, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które mogą powodować uszkodzenia lub niedozwolone zmiany w treściach, programach lub systemach dostępnych za pośrednictwem usług i treści udostępnianych na stronie internetowej lub w systemach informatycznych, plikach i sprzęcie komputerowym ich użytkowników; lub niedozwolony dostęp do jakichkolwiek treści i/lub usług na stronie internetowej.

Usuwać lub modyfikować w jakikolwiek sposób urządzeń zabezpieczających lub identyfikujących INDUSTRIAS ALEGRE, SA lub ich prawnych właścicieli, które mogą być włączone do treści umieszczonych na stronie internetowej, lub symboli, które INDUSTRIAS ALEGRE, SA lub osoby trzecie włączają do swoich prac, które są przedmiotem własności intelektualnej lub przemysłowej na tej stronie.

Umieszczać "metatagów" odpowiadającym znakom towarowym, nazwom handlowym lub znakom wyróżniającym będących własnością INDUSTRIAS ALEGRE, SA na innych stronach internetowych.

Powielać w całości lub częściowo strony www.ialegre.com w innym serwisie lub stronie internetowej, nie może umieszczać w ramkach strony www.ialegre.com ani dostępnych za jej pośrednictwem stron internetowych, które ukrywają lub modyfikują z rozgraniczeniem, ale nie ograniczeniem - treści, obszary reklamowe i znaki towarowe należące do INDUSTRIAS ALEGRE, SA lub osób trzecich, bez względu na to, czy są one związane z działaniami nieuczciwej konkurencji lub pomyłką.

Tworzyć ramek w obrębie strony internetowej, za którą ponosi odpowiedzialność lub która jest jego własnością, które powielają stronę główną i/lub strony dostępne za jej pośrednictwem, odnoszące się do niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody INDUSTRIAS ALEGRE, SA.

Umieszczać na stronie internetowej, za którą ponosi odpowiedzialność lub która jest jego własnością, hiperłącza generującego okno lub sesję przeglądarki używanej przez gościa, użytkownika lub klienta jego strony internetowej, które zawiera znaki firmowe, nazwy handlowe lub znaki identyfikacyjne będące jego własnością i przez które wyświetlana jest główna strona internetowa www.ialegre.com lub którakolwiek ze stron dostępnych za jej pośrednictwem.

Używać marki, nazw handlowych, jak również wszelkich innych znaków identyfikacyjnych, które są objęte prawami własności intelektualnej lub przemysłowej, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody ich właściciela.

Wykonywać jakichkolwiek działań, które obejmują powielanie, dystrybucję, kopiowanie, użyczanie, publiczne odtwarzanie, przekształcanie lub jakichkolwiek innych podobnych działań, które obejmują modyfikację lub zmianę całości lub części zawartości i usług strony internetowej lub komercyjne wykorzystanie tychże, bez uprzedniej pisemnej zgody INDUSTRIAS ALEGRE, SA, lub osób trzecich będących właścicielami praw własności intelektualnej i przemysłowej, które odnoszą się do usług lub zawartości strony internetowej i z wyjątkiem postanowień niniejszych ogólnych warunków lub, w stosownych przypadkach, szczególnych warunków regulujących korzystanie z usługi i/lub zawartości strony internetowej.

Prawa i obowiązki INDUSTRIAS ALEGRE, S.A.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA zastrzega sobie następujące prawa:

Modyfikacji warunków dostępu do strony, technicznych lub innych, jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia użytkowników, bez naruszenia postanowień szczególnych warunków regulujących korzystanie z konkretnej usługi i/lub treści dla klientów INDUSTRIAS ALEGRE, SA i/lub użytkowników strony.

Ustanawiania szczególnych warunków oraz, w stosownych przypadkach, określania kosztów lub innych wymagań związanych z dostępem do niektórych usług i/lub treści.

Ograniczania, wykluczania lub warunkowania dostępu użytkownikom, jeśli nie zostały spełnione wszystkie warunki prawidłowego korzystania z witryny przez użytkowników zgodnie z przyjętymi przez nich obowiązkami i zakazami.

Zaprzestania świadczenia usługi lub dostarczania treści, bez prawa do odszkodowania, przez użytkownika, gdy jest to niezgodne z prawem lub warunkami ustalonymi dla tego samego, bez naruszenia postanowień szczególnych warunków regulujących korzystanie z określonej usługi i/lub treści przeznaczonych dla użytkowników strony internetowej.

Modyfikacji, usuwania lub aktualizacji wszystkich lub części treści lub usług oferowanych za pośrednictwem strony, bez uprzedzenia, bez naruszenia postanowień szczegółowych warunków regulujących korzystanie z poszczególnych usług i/lub treści przeznaczonych dla użytkowników strony.

Podejmowania wszelkich działań prawnych lub sądowych, które mogą być wskazane w celu ochrony praw INDUSTRIAS ALEGRE, SA oraz osób trzecich, które dostarczają swoje usługi lub treści za pośrednictwem strony, w każdym przypadku, gdy jest to właściwe.

Żądania odszkodowania, które może wynikać z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z całości lub części usług i treści udostępnianych za pośrednictwem strony.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności INDUSTRIAS ALEGRE, S.A.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA jest zwolniona z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju w następujących przypadkach:

Ze względu na brak możliwości lub trudności w połączeniu z siecią komunikacyjną, za pośrednictwem której jest dostępna niniejsza strona, niezależnie od rodzaju połączenia używanego przez użytkownika.

W związku z przerwaniem, zawieszeniem lub anulowaniem dostępu do strony internetowej, jak również z dostępnością i ciągłością funkcjonowania strony internetowej lub usług i/lub treści na niej zawartych, gdy jest to spowodowane powodem wykraczającym poza kontrolę INDUSTRIAS ALEGRE, SA, czy to bezpośrednio czy pośrednio przez nią spowodowanym.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi i treści, ani za dostępność i warunki, techniczne lub inne, dostępu do nich, które są oferowane przez zewnętrznych dostawców usług, w szczególności w odniesieniu do dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. Za dostawców usług społeczeństwa informacyjnego uważa się te osoby fizyczne lub prawne, które świadczą następujące usługi dla społeczeństwa: transmisja za pomocą sieci komunikacyjnej danych dostarczonych przez usługobiorcę, usługi dostępu do wyżej wymienionej sieci, usługi przechowywania danych lub hostingu, dostarczanie treści lub informacji, usługi czasowego kopiowania danych, o które proszą użytkownicy, dostarczanie linków do treści lub narzędzi wyszukiwania.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA w żadnym momencie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy, które mogą być spowodowane przez informacje, treści, produkty i usługi dostarczone, udostępnione, hostowane, przekazywane, prezentowane lub oferowane przez osoby trzecie spoza INDUSTRIAS ALEGRE, SA - w tym dostawców usług społeczeństwa informacyjnego - za pośrednictwem strony internetowej, do której można uzyskać dostęp poprzez link znajdujący się na tejże stronie.

Dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez osoby trzecie spoza INDUSTRIAS ALEGRE, SA, jak również stosowności informacji przez nie wymaganych.

Jakości i szybkości dostępu do strony oraz warunków technicznych, które użytkownik musi spełnić, aby mieć dostęp do strony i jej usług i/lub treści.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaistniałe przerwy lub błędy, które mogą wystąpić w dostępie i/lub działaniu usług i/lub zawartości strony internetowej, z powodu działania Siły Wyższej. "Siła wyższa" oznacza wszystkie te przyczyny, których nie można było przewidzieć lub które, nawet jeśli zostały przewidziane, były nieuniknione, a które skutkują niewypełnieniem któregokolwiek z jej zobowiązań. Należą do nich między innymi strajki, zarówno własnych pracowników, jak i pracowników osób trzecich, powstania lub bunty, jak również zarządzenia władz cywilnych lub wojskowych, katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna lub pożary, wojny, lockouty lub inne sytuacje siły wyższej.

Użytkownik witryny ponosi indywidualną odpowiedzialność za szkody dowolnego rodzaju wyrządzone INDUSTRIAS ALEGRE, SA, bezpośrednio lub pośrednio, za naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszych ogólnych warunków lub innych przepisów regulujących korzystanie z witryny.

Własność intelektualna i przemysłowa

Użytkownik jest świadomy, że treści i usługi oferowane za pośrednictwem strony - w tym teksty, grafiki, obrazy, animacje, utwory muzyczne, wideo, dźwięki, rysunki, zdjęcia, wszystkie komentarze, prezentacje i kod html tychże, bez wyczerpania tej listy - są chronione prawem własności intelektualnej. Prawa autorskie i prawa do użytku komercyjnego tej strony należą do INDUSTRIAS ALEGRE, SA.

Znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, które pojawiają się na stronie internetowej są własnością INDUSTRIAS ALEGRE, SA i są chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności przemysłowej.

Świadczenie usług i publikowanie treści za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza w żadnym wypadku przeniesienia, zrzeczenia się lub przekazania, w całości lub w części, praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Żadna część tej strony internetowej nie może być powielana, rozpowszechniana, przekazywana, kopiowana, prezentowana publicznie, przekształcana, w całości lub w części za pomocą jakiegokolwiek ręcznego, elektronicznego lub mechanicznego systemu lub metodą (włączając fotokopiowanie, nagrywanie lub jakikolwiek system przechowywania i wyszukiwania informacji) za pomocą jakiegokolwiek medium znanego obecnie lub które zostanie wynalezione w przyszłości, bez zgody INDUSTRIAS ALEGRE, SA. Wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie, całości lub części zawartości strony internetowej jest uwarunkowane koniecznością uzyskania wcześniejszej autoryzacji od INDUSTRIAS ALEGRE, SA oraz akceptacji odpowiedniej licencji, tam gdzie ma to zastosowanie, z wyjątkiem postanowień dotyczących praw uznanych i przyznanych użytkownikowi w niniejszych ogólnych warunkach lub tego co zostało określone w szczególnych warunkach, które INDUSTRIAS ALEGRE, SA może ustanowić w celu uregulowania korzystania z konkretnej usługi i/lub zawartości oferowanej poprzez stronę internetową.

W żadnym wypadku użytkownik nie może używać lub wykorzystywać usług i treści dostępnych na stronie, które nie mają wyłącznie charakteru osobistego, z wyjątkiem odstępstw określonych w niniejszych ogólnych warunkach korzystania z niniejszej strony lub w szczególnych warunkach, które INDUSTRIAS ALEGRE, SA może ustanowić w celu uregulowania korzystania z konkretnej usługi i/lub treści oferowanych za pośrednictwem strony internetowej.

Jeżeli zawinione, zaniedbane lub zaniechane działanie, bezpośrednio lub pośrednio przypisane użytkownikowi strony internetowej, powoduje naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej INDUSTRIAS ALEGRE, SA lub osób trzecich - niezależnie od tego czy użytkownik czerpie z tego tytułu korzyści, czy też nie - wyrządza INDUSTRIAS ALEGRE, SA szkody, straty, zobowiązania wspólne i

solidarne, koszty jakiegokolwiek rodzaju, sankcje, środki przymusu, grzywny i inne należności wynikające lub pochodne z jakiegokolwiek roszczenia, żądania, działania, pozwu lub procedury, zarówno cywilnej, karnej jak i administracyjnej, INDUSTRIAS ALEGRE, SA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia, koszty wszelkiego rodzaju, sankcje, środki przymusu, grzywny i inne należności wynikające z jakichkolwiek roszczeń, żądań, działań, pozwów lub procedur, czy to cywilnych, karnych czy administracyjnych, INDUSTRIAS ALEGRE, SA będzie mieć prawo do podjęcia działań przeciwko użytkownikowi za pomocą wszelkich środków prawnych będących w swojej dyspozycji i żądania wszelkich kwot kompensacyjnych, w tym, ale nie wyłącznie, za szkody moralne i wizerunkowe, szkody powstałe w przyszłości i utratę zysku, koszty reklamy lub jakiekolwiek inne koszty, koszty sankcji lub wyroków skazujących, odsetki za zwłokę, koszty finansowania obu tych należności, które mogłyby wyniknąć dla strony przeciwnej, kosztów prawnych i kwoty na rzecz obrony w każdym postępowaniu, w którym może zostać pozwany z wyżej wymienionych powodów, za szkody spowodowane z racji jego działań lub zaniechań, bez uszczerbku dla wykonywania wszelkich innych działań, do których jest uprawniony na mocy prawa.

Wniosek o udzielenie informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących powyższych warunków użytkowania, prosimy o kontakt na następujący adres e-mail: ialegre@ialegre.com

Czas trwania

Dostęp, treści i usługi oferowane za pośrednictwem strony internetowej są z zasady nieograniczone w czasie. INDUSTRIAS ALEGRE, SA, jest jednak upoważniony do zakończenia lub zawieszenia dostępu, usług i/lub treści w dowolnym momencie, bez naruszenia postanowień niniejszych Warunków Ogólnych lub, w stosownych przypadkach, Warunków Szczególnych, które regulują korzystanie z określonej usługi i/lub treści przez użytkowników strony internetowej.

Całość porozumienia

Niniejsze Ogólne Warunki zawierają wszystkie warunki uzgodnione przez strony w odniesieniu do przedmiotu umowy, a wszelkie oświadczenia, zobowiązania lub obietnice, ustne, pisemne lub domniemane, poprzedzające niniejsze warunki w odniesieniu do przedmiotu umowy będą uważane za nieistniejące. Fakt, iż którakolwiek ze stron nie zażąda w danym momencie przestrzegania któregokolwiek z warunków ustanowionych w niniejszych warunkach ogólnych lub, w stosownych przypadkach, warunków szczegółowych, które regulują korzystanie z konkretnej usługi i/lub treści przeznaczonych dla użytkowników strony internetowej, nie może być interpretowany przez drugą stronę jako zrzeczenie się prawa do późniejszego żądania ich przestrzegania.

Ważność i możliwość unieważnienia

W przypadku, gdy jakakolwiek klauzula niniejszych Ogólnych Warunków lub, w stosownych przypadkach, szczególnych warunków regulujących korzystanie z określonej usługi i/lub treści przeznaczonych dla klientów INDUSTRIAS ALEGRE, SA i/lub użytkowników strony internetowej, jest nieważna lub pozbawiona mocy prawnej, w całości lub w części, owa nieważność lub pozbawienie mocy prawnej nie będzie miało wpływu na ważność innych klauzul, które pozostaną w pełnej mocy, chyba że strona powołująca się na nieważność lub pozbawienie mocy prawnej udowodni, że inne klauzule są ważne i skuteczne, ta nieważność lub możliwość unieważnienia nie będzie miała wpływu na ważność innych klauzul tej samej umowy, które pozostaną w pełni skuteczne i ważne, chyba że strona, która powołuje się na jej nieważność lub możliwość unieważnienia udowodni, że bez klauzuli, która jest nieważna lub możliwa do unieważnienia, cele realizowane przez niniejsze warunki nie mogłyby zostać osiągnięte.

Ustawodawstwo i jurysdykcja

Niniejsze warunki ogólne są regulowane przez prawo hiszpańskie. Użytkownicy i klienci poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów miasta Walencja, wyraźnie zrzekając się własnej jurysdykcji, jeśli jest inna.

Wersja: styczeń 2022 r.