Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z hiszpańskimi przepisami o ochronie danych osobowych, Ustawa 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych i gwarancji praw cyfrowych, jak również ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, o usługach dla społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI), wymienione tu podmioty informują o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z następującymi zasadami

Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny za niniejszą stronę internetową, zwany dalej INDUSTRIAS ALEGRE, SA, udostępnia użytkownikom niniejszy dokument, aby poinformować ich o przyjętej Polityce Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych.

Każda osoba odwiedzająca tę stronę internetową przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu, jak również wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

Podmioty zastrzegają sobie prawo do zmiany każdego rodzaju informacji, która może pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub poinformowania użytkowników o tych obowiązkach, przy czym publikacja na stronie internetowej http://www.ialegre.com/es/ jest rozumiana jako wystarczająca.

Administrator danych

 • Podmiot odpowiedzialny: INDUSTRIAS ALEGRE, SA
 • Nazwa handlowa: INDUSTRIAS ALEGRE
 • NIF/CIF: A-46078267
 • Adres fiskalny: C/ Riu Verd, 14 46471-ALBAL, Rejestr spółek w Walencji: tom 4061, księga 1373, folio 141, S 8, strona V 18574
 • Telefon: (+34) 96 122 02 00
 • Adres e-mail: ialegre@ialegre.com
 • Strona internetowa: http://www.ialegre.com/es/
 • Działalność: Rozwój globalnych rozwiązań w zakresie wtrysku tworzyw sztucznych.

Poufność i bezpieczeństwo danych

INDUSTRIAS ALEGRE, SA zobowiązuje się i gwarantuje wykorzystanie i traktowanie danych osobowych użytkowników w sposób poufny, jak również przestrzegania obowiązku ich przechowywania i dostosowania wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia zmianom, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA nie może zagwarantować całkowitej nieprzepuszczalności sieci internetowej, dlatego też naruszenie danych poprzez nieuczciwy dostęp do nich przez osoby trzecie jest poza jej efektywną kontrolą i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za takie ataki.

Mając na uwadze poufność przetwarzania danych, INDUSTRIAS ALEGRE, SA zapewnia, że każda osoba upoważniona przez ten podmiot do przetwarzania danych użytkownika będzie zobowiązana do zachowania poufności.

W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem, INDUSTRIAS ALEGRE, SA powiadomi użytkownika bez zbędnej zwłoki i przekaże mu na czas informacje związane z incydentem, w miarę jak będzie on znany lub na uzasadnioną prośbę użytkownika.

Precyzyjność i rzetelność danych

Jako użytkownicy ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, które Państwo przesyłają, zwalniając osobę odpowiedzialną z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, nawet jeśli przekazują nam Państwo dane od osób trzecich.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA będzie przetwarzać dane osobowe dotyczące Państwa identyfikacji, lokalizacji, identyfikacji podmiotu, do którego Państwo należą oraz stanowiska, które zajmują Państwo w imieniu i jako osoba kontaktowa z podmiotem, który Państwo reprezentują, wykorzystywane do kontaktu z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia wszelkich procedur związanych z rozpatrzeniem Państwa zapytania, przygotowaniem budżetów, kontraktowaniem i świadczeniem usług na rzecz Państwa lub podmiotu, który Państwo reprezentuje, a także utrzymywaniem historycznych relacji handlowych.

Użytkownicy gwarantują i odpowiadają w każdym przypadku za prawidłowość, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich aktualizacji. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych informacji w formularzu kontaktowym lub formularzu subskrypcji. W przypadku podawania danych osób trzecich, należy uzyskać ich uprzednią zgodę.

Usługi, dostęp do treści i oferty produktów w Serwisie skierowane są wyłącznie do osób powyżej 18 roku życia, zatem wchodząc lub korzystając z Serwisu i/lub przekazując nam swoje dane osobowe oświadczają Państwo, iż są w tym wieku, mając świadomość zakazu korzystania z Serwisu osobom niepełnoletnim.

Na tej stronie internetowej zabrania się wprowadzania i przekazywania danych osobowych osób niepełnoletnich, a w przypadku, gdy zostały one przekazane przez użytkownika lub osoby niepełnoletnie, zostaną one usunięte, jeśli administrator zauważy taką nieprawidłowość.

Tym samym użytkownik wyraźnie zwalnia INDUSTRIAS ALEGRE, SA z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu, a użytkownik, który przesłał informację, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, które mogą z tego wyniknąć.

Zgoda i akceptacja

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Administradora odpowiedzialnego w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Na stronie internetowej można znaleźć szeroki zakres informacji, usług i danych. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z witryny. Odpowiedzialność ta obejmuje:

 • Prawdziwość i legalność informacji podanych przez użytkownika w formularzach dostarczonych przez INDUSTRIAS ALEGRE, SA w celu uzyskania dostępu do pewnych treści lub usług oferowanych przez stronę internetową.
 • Wykorzystywanie informacji, usług i danych oferowanych przez INDUSTRIAS ALEGRE, SA niezgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, prawem, moralnością, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym lub w jakikolwiek inny sposób może spowodować naruszenie praw osób trzecich lub tego samego działania strony internetowej.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Jeśli chodzi o dane osobowe gromadzone przez e-mail i/lub wypełnienie formularzy internetowych, cele przetwarzania będą następujące: odpowiedź na Państwa korespondencję; odpowiedziedź na Państwa prośbę o informacje; włączenie Państwa lub firmy, do której Państwo należą, do listy kontaktów;, ułatwienie przyszłych relacji biznesowych lub zarządzanie obecnie istniejącymi relacjami biznesowymi, przeprowadzenie niezbędnej korespondencji za Państwa pośrednictwem; przesłanie Państwu niezbędnej dokumentacji lub żądanych informacji; oraz prowadzenie historii stosunków handlowych i korespondencji.

W związku z tym, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INDUSTRIAS ALEGRE, SA w celu rozpatrzenia Państwa zapytań i wniosków. Informacje te mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje, zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, takimi jak ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Mogą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną reklamy dotyczące nowych usług i produktów związanych z Państwa zainteresowaniami jako klienta lub potencjalnego klienta, jak również informacje i rekomendacje dotyczące prawnie uzasadnionego zagadnienia, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w momencie zbierania Państwa danych, poprzez wyraźną zgodę lub jeśli są Państwo lub byli klientami INDUSTRIAS ALEGRE, SA, na podstawie uzasadnionego zagadnienia.

 

Formularz kontaktowy:

Celem tego przetwarzania będzie udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, rozpatrzenie Państwa prośby lub rozwiązanie zgłoszonego problemu. W takim przypadku Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi Państwa zapytania, a w każdym razie do momentu wyrażenia przez Państwo zgody na jego usunięcie lub tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z aktualnych obowiązków prawnych.

 

Wysyłanie życiorysów:

Celem tego przetwarzania jest zarządzanie profilami kandydatów do pracy i konkretnymi ofertami opublikowanymi na stronie internetowej firmy. Weryfikacja prawdziwości powiązanych danych akademickich i zawodowych. Stworzenie profilu kandydata i jego utrzymanie na potrzeby oferowanego stanowiska lub w celu stworzenia wewnętrznego banku pracy. Będą one przechowywane do czasu, gdy osoba zainteresowana zażąda usunięcia swoich danych, ale w żadnym wypadku nie będą one przechowywane dłużej niż 2 lata.

 

Korespondencja handlowa:

Jeśli nie zaznaczą Państwo odpowiedniego pola odrzucającego przyjmowanie korespondencji handlowych, możemy wykorzystać Państwa dane, aby informować Państwa o naszych nowościach, działaniach i innych informacjach, które mogą Państwa zainteresować, a które są związane z działalnością firmy oraz innych spółek grupy. Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo nie wyrażą Państwo sprzeciwu, a w każdym razie maksymalnie przez 5 lat od ostatniego potwierdzenia zainteresowania.

Istnieją inne cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 • Aby zapewnić zgodność z Warunkami użytkowania i obowiązującym prawem. Może to obejmować rozwój narzędzi i algorytmów, które pomagają tej stronie zapewnić poufność gromadzonych przez nią danych osobowych.
 • Aby wspierać i ulepszać usługi oferowane przez tę stronę internetową.
 • Zbierane są również inne dane o charakterze niezidentyfikowanym, które są uzyskiwane za pomocą niektórych plików cookie, które są pobierane na komputer użytkownika podczas przeglądania tej witryny, które są szczegółowo opisane w Polityce plików cookie.

Administrator nie dokonuje automatycznego profilowania ani nie podejmuje decyzji, które mogą wpływać na użytkownika wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie jego danych osobowych. Wszystkie procedury decyzyjne związane z opisanymi powyżej celami przetwarzania danych odbywają się przy udziale osoby fizycznej.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA jest uprawniona do przetwarzania danych użytkownika w wyżej wymienionych celach, aby móc wypełnić swoje zobowiązania umowne w wyniku złożonego przez Państwa żądania.

Dane użytkowników przekazane INDUSTRIAS ALEGRE, SA w jakikolwiek sposób będą również gromadzone w celach statystycznych, aby dostosować i poprawić zarządzanie stroną internetową oraz świadczone usługi.

INDUSTRIAS ALEGRE, SA jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników w ww. celu ze względu na uzasadniony interes podmiotu, wyraźnie uznawany przez przepisy o ochronie prywatności, w celu prawidłowego świadczenia usługi.

W celu przekazania danych osobowych wymagany jest wiek co najmniej 18 lat lub, w stosownych przypadkach, wystarczająca jest zdolność prawna do zawarcia umowy.

Analogicznie, dane użytkowników przekazane INDUSTRIAS ALEGRE, SA w jakikolwiek sposób, będą również gromadzone w celu wysyłania promocyjnych i informacyjnych komunikatów elektronicznych dotyczących usług świadczonych przez spółki Grupy.

Takie promocyjne powiadomienia elektroniczne będą wysyłane przez cały czas trwania naszej współpracy, a nawet po jej zakończeniu, pod warunkiem, że użytkownik nie wyrazi ograniczenia i/lub sprzeciwu wobec takiego działania. Legalność przetwarzania danych będzie opierać się na:

a) użytkownik wyraził zgodę

b) przesyłane informacje dotyczą produktów i usług podobnych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży, pod warunkiem, że użytkownik nie odmówił zgody na taką komunikację.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Przez dane osobowe rozumie się dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Dane przetwarzane przez Administratora w ramach kontaktu z osobą, której dane dotyczą, i w celach, na które wyrażono zgodę, należą do następujących kategorii:

 

Typologia danych na potrzeby formularza kontaktowego:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail.

Nie są przetwarzane żadne szczególnie chronione kategorie danych.

Dane osobowe, które będą przetwarzane, to dane osobowe, które użytkownik przekazał Administratorowi podczas wypełniania formularza kontaktowego w inny sposób (czat, WhatsApp, telefon, e-mail).

 

Typologia danych do celów przesyłania curriculum vitae (życiorysu):

 • Imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, wizerunek (fotografia), podpis, dane dotyczące przeszłego i obecnego zatrudnienia: podmiot lub organizacja i zajmowane stanowiska, dorobek akademicki, szczegóły dotyczące oczekiwań oraz zainteresowań społecznych i ekonomicznych.

W przypadku korzystania z serwisów społecznościowych obowiązywać będzie przewidziana w nich polityka. W przypadku, gdy dane użytkownika są gromadzone za pośrednictwem sieci społecznościowej, obowiązująca Polityka prywatności będzie odpowiadać konkretnej sieci społecznościowej.

Wiarygodność podanych danych

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe przekazane INDUSTRIAS ALEGRE, SA są prawdziwe i aktualne, i jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich zmianach, przy czym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieścisłość lub fałszywość podanych danych oraz za szkody, które mogą wyrządzić takie podmioty lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z oferowanych przez nie usług. INDUSTRIAS ALEGRE, SA oświadcza również, że zebrane dane są adekwatne, stosowne i nie są nadmierne w stosunku do ustalonego zakresu, celów i usług.

Dysponowanie danymi i przeznaczenie danych

INDUSTRIAS ALEGRE, SA nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować użytkownika, ani nie będzie tego robić w przyszłości, osobom trzecim bez uprzedniej zgody zainteresowanej strony. Jednakże, w niektórych przypadkach może być prowadzona współpraca z innymi specjalistami, w których to przypadkach wymagana będzie uprzednia zgoda użytkowników, informująca ich o tożsamości osoby współpracującej i celu współpracy. Odbywa się to zawsze z zachowaniem najsurowszych standardów bezpieczeństwa i poufności.

Podstawa prawna uzasadniająca przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną, która pozwala na przetwarzanie danych, jest zgoda lub uzasadniony interes w zakresie informowania o podobnych produktach i/lub usługach administratora strony internetowej, jeśli są Państwo lub byli w przeszłości jego klientem.

W innych przypadkach podstawą prawną będzie umowa handlowa i/lub umowa o pracę, która jest wykonywana.

Okres przechowywania danych osobowych

Przekazane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będą one niezbędne do świadczenia usług objętych umową, do udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski lub prośby, a w każdym razie tak długo, jak długo osoba zainteresowana nie zażąda ich usunięcia oraz w myśl obowiązków nałożonych przez inne przepisy odsyłające. W związku z tym, ze względu na przepisy podatkowe, Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

Prawa podmiotów do danych

Użytkownicy mogą korzystać z prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto, w przypadku wątpliwości związanych z naszą polityką prywatności i ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem ialegre@ialegre.com

Osoba zainteresowana może skorzystać z przysługujących jej praw poprzez wysłanie wiadomości e-mail na powyższy adres, załączając dowód tożsamości (kserokopię dowodu osobistego lub paszportu) oraz prawo, z którego chce skorzystać.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Mogą Państwo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych do AEPD.

Zmiany Polityki Prywatności

INDUSTRIAS ALEGRE, SA zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawa lub orzecznictwa, jak również do praktyk stosowanych w branży. W takich przypadkach INDUSTRIAS ALEGRE, SA podaje datę najnowszej wersji.

Wersja: styczeń 2022 r.